US Boys BB vs. Sarcoxie

MO, United States

@ TJ 5:30 JV Boys vs. Sarcoxie (2 Quarters) 6:00 Varsity Girls vs. Purdy 7:30 Varsity Boys vs. Sarcoxie